<<< Adó bejelentés, adóváltozás bejelentés, adóbevallás

 

Ügy leírása:

Ügytípus

Rövid leírás

Ügyintéző/
elérhetőség

Ügyintézés helye

Hozza magával

Jogszabályi háttér

Építményadó

Az adókötelezettség:
Villány tekintetében:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).  
Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Az építményadó vonatkozásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületének minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa fedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.

Kisjakabfalva tekintetében:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül – a meghatározott kivételekkel – az a lakás, melynek tulajdonosa Kisjakabfalva községben nem rendelkezik állandó bejelentett lakóhellyel, és a nem lakás céljára szolágáló (üzleti cél) épület, épületrész

Az adó alanya:
Villány vonatkozásában:
 1. Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
2. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
3.Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Kisjakabfalva vonatkozásában:
1. Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
2. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése:
Villány vonatkozásában:
    1. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
2. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
3. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
4. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Kisjakabfalva vonatkozásában:
. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

 
Mentes az adó alól
Villány tekintetében:
a) a szükséglakás,
b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség

 1. a gyógy-vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2,
 2. a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

  e)  a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,
f)  az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

10. § Az önkormányzat döntése alapján mentes az építményadó alól:
a) magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építmény,
b) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt (ideértve az őstermelői tevékenységet is, függetlenül az őstermelői tevékenységből származó bevétel összegétől) nem szolgáló pince, pince-szakasz.

Műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség:
1. Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész)  felújításra 2008. január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.
2. Felújítás alatt a műemléképület egészén, illetve homlokzatán és több főszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti műszaki állapotát. Az adó alanya az 1. pont szerinti mentességet az adóhatóságnál kérelmezheti.
3. Az adóhatóság az adómentességre jogosult kérelmét nyilvántartásba veszi és az adót évente megállapítja. A megállapított, de meg nem fizetett adót és az eredeti esedékességtől számított kamatot az adóhatóság az ingatlanra bejegyzett jelzáloggal biztosítja.
4. Ha a mentességi időszak alatt az adóalany személye változik, akkor az új adóalany az adóbevallásának benyújtásával egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy a mentességet a mentességi időszak hátralévő részére is igénybe kívánja venni, azzal, hogy a korábbi adóalany terhére előírt adót és annak kamatait - a mentességi feltétel teljesülésének elmaradása esetén - a meghatározottak szerint megfizeti. Ilyen nyilatkozat hiányában az adóhatóság a korábbi adóalanyt terhelő adót és annak kamatait a korábbi adóalany terhére az adóalanyiság megszűnését követő február 15-ig határozatban - a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül való megfizetési határidővel - írja elő.

Mentes az adó alól Kisjakbafalva tekintetében:

 1. Kisjakabfalva községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építmény,
 2. a szükséglakás,
 3. a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
 4. az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve, hogy az épületet az adóalanya rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.

 

Az adó alapja Villány, Kisjakabfalva tekintetében:
 
Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

Az adó mértéke Villány vonatkozásában:
a) Vállalkozási, üzleti tevékenységhez szükséges építmény /pl: borfeldolgozó, pince stb/ kivéve a b) pont alá eső építmények esetében:                              200 Ft/m2
b) Kereskedelmi egység esetében:  250 Ft/m2
c) Az a)  és b) pont alá nem tartozó egyéb építmény: 200 Ft/m2

 

Az adó mértéke Kisjakabfalva vonatkozásában:

 1. az adó évi mértéke 500 Ft/m2

 

Az adó megfizetése:

Az évi adó két egyenlő részletben fizetendő, az első féléves adó összegét március 15.-ig, a második féléves adó összegét szeptember 15.-ig kell megfizetni az alábbi bankszámlaszámokra:

Villány tekintetében:
Villány Város Önkormányzat Építményadó számla: 11731142-15331263-02440000

Kisjakabfalva vonatkozásában:
Önkormányzat Kisjakabfalva Építményadó beszedési számla: 11731142-15333942-02440000

 

Adókedvezmény Villány tekintetében:

11.§ A megállapított helyi adó 50 %-át kell megfizetni annak a magánszemély adóalanynak, akinek családjában és az ingatlanba bejelentett lakóhellyel rendelkező más ott lakók egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkor öregségi nyugdíjminimumot.

12.§A megállapított adó 80 %-át kell megfizetni annak a magánszemély adóalanynak, akinek családjában és az ingatlanba bejelentett lakóhellyel rendelkező más ott lakók egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

13.§ Nem jár a 11., 12. § szerinti kedvezmény az adózónak, ha építményét vállalkozói tevékenységhez hasznosítja, vagy hasznosítják.

 

 

100 Ft/m2

 

Villány vonatkozásában utcanevek  szerint:

(A-M)
Óbert Gabriella,
Tel: 72/592 933
ado@villany.hu

(K-Zs)
Bischof Róbert
Tel: 72/592 933
bischofrobert@villany.hu

Kisjakabfalva tekintetében:
Baráth Pálné
Tel.: 72/592-933

Villány, Fő tér 1.
Tel:72/592-930
Fax: 72/492-005

Mindenképpen:
-Személyi igazolvány,  
-lakcímkártya,
-adóigazolvány

Ha az ügyintézés- hez szükséges:

- Az ingatlan tulajdonjogát igazoló okiratot ( tulajdoni lap, adásvételi szerződés )
- Az adó befizetését igazoló bizonylatot ( postai csekk feladóvevénye, banki befizetési bizonylat, átutalási bizonylat )
- Kedvezményhez szükséges igazolások (jövedelem igazolás, nyugdíjszelvény,)

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény       
- Villány Város Önkormányzatának a  helyi adókról szóló 13/2008. (XII.11. ) Önk. rendelete
- A helyi adókról szóló 1/2013. (III.11.) Kisjakabfalva Önk. rendelete.

 

Ügytípus

Rövid leírás

Ügyintéző/
elérhetőség

Ügyintézés helye

Hozza magával

Jogszabályi háttér

Gépjármű
adó

    Az adó tárgya:
Adóköteles a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, lassú jármű pótkocsija, négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti „mézesházas” gépjármű, a munkagép, és a CD, CK, DT, OT, Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárművek.

    Az adó alanya:

 • az a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Több tulajdonos vagy több üzembentartó esetében az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
 • év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 •  „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében az adó alanya az akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

 
Az adókötelezettség keletkezése:
- Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a "V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.
-  Az adókötelezettség az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

Az adó alapja:
- személyszállító gépjármű esetében – ide nem értve az autóbuszt – a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve (vagy lóerő osztva 1,36-tal),
- autóbusz, nyerges vontató, a lakókocsi és a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),
- tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a    terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

    Az adó mértéke:
Teljesítmény alapján:
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben
345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben
185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Súly alapján:
-  a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz        esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft,
-   egyéb gépjárművek és pótkocsik esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után    1380 Ft.

„E” ideiglenes rendszám adója:
-     személyszállító gépjármű után                                10.000 Ft
-     tehergépjármű után                                46.000 Ft

„P” ideiglenes rendszám adója:23.000 Ft

     Az adó megfizetése:
Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként két egyenlő részletben fizetheti meg:
- I. félévi adót az adóév március 15-éig, illetve a kiadott határozat jogerőre emelkedését (kézhezvételt követő 15 nap) követő 15 napon belül, a
- II. félévi adót az adóév szeptember 15-éig.

 

Villány Város  Önkormányzat gépjárműadó beszedési számla száma:
11731142-15331263-08970000
Villánykövesd  Önkormányzat gépjárműadó beszedési számla száma:
11731142-15333966-08970000
Kisjakabfalva Önkormányzat gépjárműadó beszedési számla száma:
11731142-15333942-08970000

    Adómentesség:
Alanyi adómentes:
-  a költségvetési szerv,
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű;
- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett;
- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott; Adóalanynak e feltétel teljesüléséről nyilatkoznia kell.
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben;
- kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi;
- az a gépjármű, melynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja;
- amely külön jogszabály szerint haditechnikai terméknek minősül;

A mozgáskorlátozottak adómentessége:
Adómentes:
-    a     súlyos mozgáskorlátozott személy; vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt rendszeresen szállító, vagy a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, mostoha, vagy az örökbefogadó szülő,
egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy-taxiként üzemelő személygépkocsija vonatkozásában, legfeljebb 13.000 forint erejéig.

Ha az adómentességre jogosult több személy- gépkocsival rendelkezik, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személy- gépkocsi után jár.
Súlyos mozgáskorlátozott az a személy: aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Adókedvezmény:
1.  20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
2. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár-, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 
3. Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a 4. pontban meghatározott adókedvezményre jogosult.
4. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 10%-a.
5. Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.
6. A 4. pont szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

Az adókötelezettség változása, megszűnése, az adófizetési kötelezettség szünetelése: 
1. Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
2. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.
3. Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség - a 2. pontban foglaltaktól eltérően - nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával.
4.Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.

 

 

Villány vonatkozásában
utca nevek kezdőbetűje szerint:

(A-tól M-ig)
Óbert Gabriella,
72/592 933
ado@villany.hu

(K-tól Z-ig)
Bischof Róbert
72/592 933
bischofrobert@villany.hu

 

Villánykövesd, Kisjakabfalva
vonatkozásában:

Baráth Pálné
72/592 933

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
7773 Villány
Fő tér 1.

Tel:72/592-930
Fax:72/492-005

Mindenképpen:
-Személyi igazolvány,  
-lakcímkártya,
-adóigazolvány

Bejelentés benyújtása:
- A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését  – a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával vagy postai úton való megküldésével – az Kormányablakban/ Okmányirodában   kell elvégezni.

Adómentesség kérelem:
- gépjárműadó mentesség iránti kérelem nyomtatvány
- a mentességet igazoló okirat

 

 

- A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII . törvény

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény

 

- A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény

- A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

 

Ügytípus

Rövid leírás

Ügyintéző/
elérhetőség

Ügyintézés helye

Hozza magával

Jogszabályi háttér

Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség, az adó alanya:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adó alanya: a vállalkozó.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése:
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Az adó alapja:
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve
a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes - a (4)-(8) pontban  meghatározottak szerint számított - összegével,
b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel,
d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
2. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a a meghatározottak szerint megosztania.
3. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
4. Az 1a) pont szerinti nettó árbevétel csökkentő összeggel (eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke) a vállalkozó - nettó árbevétele összegétől függően, sávosan - az alábbiak szerint csökkentheti nettó árbevételét. A nettó árbevétel
- 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze,
- 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a,
- 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a,
- 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le.
A 4. pontban említett, a sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az összes nettó árbevétel csökkentő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának szorzata.
5. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok az adó alapját az adóalany kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétele és összes nettó árbevétel-csökkentő ráfordítása [(1) a)-d) pontok] pozitív előjelű különbözeteként - figyelemmel a 4. és 5. pontban foglaltakra - állapítják meg, azzal, hogy az egyes adóalanyok adóalapja ezen különbözetnek és az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának szorzata. Az e bekezdésben foglaltakat csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely esetében az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50%-át meghaladja, kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában.
6. A 4. és  5. ponttól eltérően az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értékének és közvetített szolgáltatások értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amely áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét vagy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét számol el. Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, az általa - a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében - vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét.
7. A számításokat - a kerekítés általános szabályai alapulvételével - tizedestörtben kifejezve, hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.

Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény: 
Adómentes az ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
c) bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség:

1. Az adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.
2. Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése.
3.  Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban vehető igénybe.

Az adó mértéke:
Villány:
az adóalap 2% - a,  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint.
Villánykövesd:
az adóalap 2% - a,  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint.
Kisjakabfalva:
az adóalap 1% - a,  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint.

 

A települési adó csökkentése:
 
1. A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a 2. pontban meghatározott módon - levonható az adóalany által
a) az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó,
b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (a továbbiakban: útdíj) 7,5%-a.
2. Az adóévben megfizetett ideiglenes jellegű tevékenység utáni adó és az útdíj 1. pont szerinti része a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.

Az adóelőleg megállapítása, az adó bevallása és az adó megfizetése:

1. A vállalkozó - a 4. pontban foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles a 3. pontban foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
2. Az előlegfizetési időszak - a 3. pontban foglaltak kivételével - a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.
3. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.
4. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak,
b) 136 az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
5. A 2. pont szerinti esetben az adóelőleg-részletek összege:
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg fele.
6. A 3. pont szerinti esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő arányban megosztott - bejelentett összeg.
7. Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben e törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani.

Az adó megfizetése:
 1. A helyi iparűzési adót évente 2 részletben tárgyév március 15 – ig és szeptember 15 – ig kell megfizetni. Az adóelőleg megfizetésére az Art. szabályait kell alkalmazni. Az adó és az adóelőleg megfizetése banki átutalással, vagy postai befizetéssel történik.
2.  Ha az esedékesség időpontjáig az adókivetés nem történt meg, akkor az adófizetést az önkormányzat által meghatározott módon és időben kell teljesíteni.
3.  Az önkormányzati adóhatóság – a 4 – 5 pontban foglalt kivételtől eltekintve - készpénzfizetést nem fogadhat el.
4.  Postahivatallal nem rendelkező községekben, továbbá tanyaközpontokban, külterületeken - előzetes kihirdetés mellett - befizetési napokat lehet tartani, amikor az adózók készpénzben fizethetnek. Így történhet a fizetés ingóvégrehajtás során is, ha azt az adózó önként felajánlja, illetőleg, ha az előtalált készpénzt az adóhatóság lefoglalja. Készpénz átvételére vagy lefoglalására kizárólag az jogosult, akit erre az adóhatóság írásban felhatalmazott és az e célra rendszeresített hivatalos nyugtatömbbel ellátott. Az átvett vagy lefoglalt készpénzről azonnal nyugtát kell adni, s a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az adóbeszedési számlára be kell fizetni. 
5. Az önkormányzat  helyi adókról szóló 13/2008 ( XII. 11. ) ÖK rendelete  feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon.
6. A helyi iparűzési adóbevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni. A beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a helyi iparűzési adóbevallás adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóév utolsó napján érvényes - devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor figyelembe venni. Ugyanígy kell eljárni minden más esetben, ha az átszámításra a számvitelről szóló törvény rendelkezése nem vonatkozik.

Az iparűzési adót az alábbi számlákra fizetheti meg:

Villány Város  Önkormányzat iparűzési adó számla:
11731142-15331263-03540000
Villánykövesd  Önkormányzat iparűzési adó számla: 11731142-15333966-03540000
Kisjakabfalva Önkormányzat iparűzési adó számla: 11731142-15333942-03540000

 

Az adóbevallás-benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés szabályai:

Az önkormányzati rendelet szerint megállapított adóelőleget és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követő minden év május 31.-ig az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bevallásban kell elszámolni, megfizetni, illetve visszaigényelni.
Az adókötelezettség év közben történő megszűnése esetén a megszűnést követően benyújtandó bevallásban kell az adóelszámolást elvégezni.
A magánszemély a bevallás benyújtásával köteles adókötelezettségét bejelenteni. Ennek során az adófizetési kötelezettség keletkezéséről az adóalap, adómentesség, adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról bevallási kötelezettség terheli. Ezeket az adatokat a bevallási nyomtatvány megfelelő pontos kitöltésével teljesítik az állampolgárok.
Az adó bevallását változás esetén minden év január 15.-ig kell a helyi adóhatóságnál benyújtani.

 

Baráth Pálné
72/592 933

 

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
Villány, Fő tér 1.
Tel:72/592-930
Fax: 72/492-005

Mindenképpen:
-Személyi igazolvány,  
-lakcímkártya,
-adóigazolvány

Ha az ügyintézés- hez szükséges:

-adóbevallás nyomtatvány

- befizetési
bizonylatok
(banki bizonylat )

- A helyi adókról szóló 1990. évi C.Tv.

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv.

- A helyi adókról szóló 13/2008 (XII. 11.) Villány  Önk. rendelet

-  A helyi iparűzési adókról szóló 16/2011. (XII.21.) Villánykövesd Önk. rendelete

- A helyi adókról szóló 1/2013.(III.11) Kisjakabfalva Önk. rendelete

 

Ügytípus

Rövid leírás

Ügyintéző/
elérhetőség

Ügyintézés helye

Hozza magával

Jogszabályi háttér

Idegenforgalmi
adó

    Az adó alanya:
Az idegenforgalmi adó alanya az a magánszemély,  aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt

Az adó beszedésére kötelezett:
1. Az idegenforgalmi adót:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.)
2. Az 1. pont szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó alapja:
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

     Az adó mértéke:
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:

Villány:             450,- Ft.
Villánykövesd:  450,- Ft
Kisjakabfalva:   350,- Ft

Az adó bevallása, nyilvántartása és megfizetése:
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania és az adót befizetnie. 

Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma. Adómentesség esetén a mentességet igazoló dokumentumokat a vendégkönyvhöz kell csatolni.

A beszedett adót a beszedést követő hónap 15. napjáig az alábbi számlákra fizetheti meg:

Villány Város  Önkormányzat tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla:
11731142-15331263-03090000

Villánykövesd  Önkormányzat tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla:
11731142-15333966-03090000

Kisjakabfalva Önkormányzat tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla:
11731142-15333942-03090000

Az adómentesség:
Mentes az idegenforgalmi  adófizetési kötelezettség alól:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. b) pontja].
e) az egyház tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

 

Villány vonatkozásában
utca nevek kezdőbetűje szerint:

(A-tól M-ig)
Óbert Gabriella,
72/592 933
ado@villany.hu

(K-tól Z-ig)
Bischof Róbert
72/592 933
bischofrobert@villany.hu

 

Villánykövesd, Kisjakabfalva
vonatkozásában:

Baráth Pálné
72/592 933

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
7773 Villány
Fő tér 1.

Tel:72/592-930
Fax:72/492-005

Mindenképpen:
-Személyi igazolvány,  
-lakcímkártya,
-adóigazolvány

Az ügyintézéshez szükséges:

- bejelentkezés/ változás bejelentés nyomtatvány

- beszedett idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány

 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- A  helyi adókról szóló  13/2008. (XII.11.) Villány Város Önk. rendelet
- Az idegenforgalmi adóról szóló 8/2013. (XI.26) Villánykövesd Önk. rendelete
- A helyi adókról szóló 1/2013. (III.11.) Kisjkabfalva Önk. atánrendelete

 

Ügytípus

Rövid leírás

Ügyintéző/
elérhetőség

Ügyintézés helye

Hozza magával

Jogszabályi háttér

Magán személyek
kommunális adója

   Az adókötelezettség, az adó alanya:
Villány tekintetében:
(1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a lakás, telek tulajdonosa. Amennyiben a lakást, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
(2) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Ebben az esetben az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.
(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
Adókötelezettség Villánykövesd tekintetében:

 1. Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő építményt (lakás, nem lakás céljára szolgáló építményt), a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezőt.

Az adó alanya Villánykövesd tekintetében:

 1. Az adó alanya(i) az(ok) a magánszemély(ek), aki(k) naptári év első napján
 2. az építmény tulajdonosa(i), a tulajdoni hányad arányában;
 3. vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult(ak), amennyiben az adóköteles építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli;
 4. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy  tulajdonost is felruházhatnak.

Az adó alanya Kisjakabfalván:
magánszemély tulajdonost a tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló épület, épületrész, telek után.
Adókötelezettség Kisjakabfalva tekintetében:
 Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése:
Villány tekintetében:
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
(4) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

   

Az adó mértéke, megfizetése:
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként  Villányban:19.000 Ft, Villánykövesden: 14.000 Ft, Kisjakabfalván 13.000 Ft. Az évi adót két egyenlő részletben fizetendő, az első féléves adóösszeget március 15.-ig, a második félévre eső adó összegét szeptember 15.-ig kell megfizetni.
Villány tekintében:
Villány Város Önkormányzat Magánszemélyek kommunális adója számlára:   11731142-15331263-02820000
Villánykövesd tekintetében:
Önkormányzat Villánykövesd Magánszemélyek Kommunális adója számlára:11731142-15333966-02820000
Kisjakabfalva tekintetében:
Önkormányzat Kisjakabfalva Kommunális adó beszedési számlára: 11731142-15333942-02820000

   

Adókedvezmények:

Villány tekintetében:
1.)A kommunális adó 50 %-át kell megfizetni:
a) annak a magánszemély adóalanynak, akinek családjában és az ingatlanba bejelentett lakóhellyel  rendelkező más ott lakók egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot.
b) az egyedül élő, 70 év feletti magánszemélynek, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át.
c) annak a magánszemélynek, akinek családjában legalább három kiskorúgyermeket –ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is- nevelnek.
d) annak a magánszemélynek, aki a kommunális adót telek után fizeti.
2.)A megállapított kommunális adó 80 %-át kell megfizetni, annak a magánszemély adóalanynak, akinek családjában és az ingatlanba bejelentett lakóhellyel rendelkező más ott lakók egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

Nem jár a 1.) és 2.) szerinti kedvezmény az adózónak, ha a lakást, telket vállalkozási, üzleti tevékenységhez hasznosítja.

Kisjakabfalva tekintetében:
Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az a tulajdonos, aki a tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló épület tekintetében építményadó megfizetésére köteles.

Villány vonatkozásában utcanevek szerint:

(A-M)
Óbert Gabriella,
ado@villany.hu
Tel: 72/592 933

(K-Zs)
Bischof Róbert
bischofrober@villany.hu
Tel: 72/592 933

 

Villánykövesd, Kisjakabfalva vonatkozásában:
Baráth Pálné
72/592 933

Villány, Fő tér 1.
Tel:72/592-930
Fax: 72/492-005

Mindenképpen:
-Személyi igazolvány,  
-lakcímkártya,
-adóigazolvány

Ha az ügyintézés- hez szükséges:

- Az ingatlan tulajdonjogát igazoló okiratot ( tulajdoni lap, adásvételi szerződés )
- Az adó befizetését igazoló bizonylatot ( postai csekk feladóvevénye, banki befizetési bizonylat, átutalási bizonylat )
Kedvezményhez szükséges:jövedelem igazolás, nyugdíjszelvény, kiskorú gyermekek lakcímkártyája

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény       
-Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 13/2008. (XII.11. ) Önk. rendelete
-A helyi adókról szóló 1/2013 (III.11.) Kisjakabfalva Önk. rendelete
-Villánykövesd Önkormányzat 9/2007. (XI.28) rendelete

 

Kérem válasszon az alábbi fennmaradt szabad időpontok közül!Dátum:

Időpont: -

captcha új képet kérek